Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว อัพเดทล่าสุด: 10 กรกฎาคม 2023

นโยบายความเป็นส่วนตัว | Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายนโยบายและขั้นตอนของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการ และบอกคุณเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ และวิธีที่กฎหมายคุ้มครองคุณ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการ โดยการใช้บริการ คุณตกลงที่จะรวบรวมและใช้ข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

เป็นข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุถึงตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

 • ข้อมูลบ่งชี้ตัวตน : ชื่อ – นามสกุล
 • ข้อมูลติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
 • ข้อมูลทางการเงิน : หมายเลขบัญชีธนาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ขั้นตอนการสมัครสมาชิกใช้บริการ
 • เก็บข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่าน Browser’s cookies ของท่าน

วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้งานของท่าน จัดเก็บฐานข้อมูล และนำเสนอสิทธิประโยชน์ให้แก่ท่าน
 • เพื่อการสมัคร หรือเข้าใช้บริการของทางบริษัทฯ
 • เพื่อบริการหลังการขาย จะมีการจัดโปรโมชั่นแจกสินค้า และสิทธิพิเศษ
 • เพื่อขอให้ทุกท่านร่วมมือและปฏิบัติตามกฎของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

หลังจากที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และจะนำข้อมูลมาใช้ตามความเหมาะสมเท่านั้น บริษัทฯ ของเราได้มีการตรวจสอบเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความปลอดภัยมากที่สุด

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เรามีการจัดเก็บข้อมูล และระยะเวลารักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

 • ลักษณะการเก็บ : จัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อปกป้องข้อมูล การเข้าถึง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ
 • ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล : บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน จนกว่าจะไม่มีการเข้าใช้บริการภายในระยะเวลา 3-6 เดือน จึงจะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การสมัคร การทำธุรกรรม ประวัติการเข้าใช้งาน
 • เมื่อพ้นระยะการจัดเก็บข้อมูล : บริษัทฯ จะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลก่อนการลบโดยเด็ดขาด

ในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับทางบริษัทฯ

บริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร และหมายเลขบัญชีธนาคาร หากมิได้ข้อมูลดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถให้บริการได้

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดของทางบริษัทฯ

ในระหว่างการเป็นสมาชิกกับทางบริษัทฯ จะส่งข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น กิจกรรมทางการตลาดของทางบริษัทฯ ที่ท่านอาจให้สนใจ โดยท่านสามารถยกเลิกข้อความ หรือ รับข่าวสารทางการตลาดของบริษัทฯ

คุกกี้ Cookie

ในขณะที่ท่านเข้าใช้บริการกับทางบริษัทฯ ข้อมูลการเข้าใช้งานของเว็บไซต์จะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยอัตโนมัติ ในระหว่างการเข้าใช้งานผ่านเบราน์เซอร์ เราจะใช้คุกกี้เพื่อติดตามพฤติกรรมการเข้าใช้งาน และเก็บสถิติจำนวนการเข้าใช้งาน เราจะใช้ข้อมูลที่เก็บมาเพื่อประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งข่าวสารที่สำคัญแกทุกท่าน

หากท่านไม่ต้องการที่จะให้เก็บข้อมูลผ่านการใช้คุกกี้ ท่านสามารถเข้าไปตั้งค่าใหม่ในปุ่มตั้งค่าด้วยตัวเอง และกดปิดการใช้งานคุกกี้ ฉะนั้นอาจะทำให้เกิดการส่งผลกับการให้บริการระหว่างท่านกับบริษัทฯ ได้

ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ